RES Integra - poradenská, k.s.

RES Integra - poradenská, k.s.

Bc. Ing. Július Kutáš

Pri Starej Prachárni 15
831 04 Bratislava
IČO: 35747382
DIČ: 2021404891

Informácie o kancelárii RES Integra - poradenská, k.s.

ÚČTOVNÍCTVO A MAJETOK

Účtovnú agendu spracovávame aby výstupy boli predovšetkým prínosom pre klienta a nie len ako splnenie si zákonnej povinnosti.

JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO

 • Peňažný denník
 • Pokladničná kniha
 • Knihy pohľadávok a záväzkov
 • Evidencia hmotného a nehmotného dlhodobého majetku
 • Výpočet odpisov
 • Evidencia hmotného majetku
 • Vyhotovenie účtovnej závierky

PODVOJNE ÚČTOVNÍCTVO

 • Kontrola úplnosti prvotných dokladov
 • Evidencia odberateľských a dodávateľských faktúr
 • Evidencia majetku
 • Spracovanie a sledovanie cash flow
 • Inventarizácia saldokont
 • Vedenie knihy pokladne
 • Vyhotovenie hlavnej knihy, obratovej predvahy, výkazov ziskov a strát, súvahy
 • Vyhotovenie účtovnej závierky, výkazov a poznámok k účtovnej závierke
 • Spracovanie súhrného výkazu a vedenie daňovej evidencie k DPH

V prípade záujmu plníme informačné povinnosti klientov ako sú napr. vloženie účtovnej závierky do Zbierky listín Obchodného registra pri Okresných súdoch, spracovanie štatistických výkazov pre Národnú banku, štatistické úrady, Intrastat.

MZDY A PERSONALISTIKA

V rámci komplexných služieb poskytujeme metodickú pomoc pri personálnej agende s ohľadom na platnú pracovnoprávnu a daňovú legislatívu. Pripravujeme vyhotovenie pracovných zmlúv, dohôd o pracovnej činnosti, dohôd o vykonaní práce a vyhotovenie hmotných zodpovedností. Vieme klientom pomôcť pri návrhu motivačných a odmeňovacích systémov a poskytovaní tipov na optimalizáciu osobných nákladov v súlade s platnou legislatívou.

Aj takto sa snažíme predchádzať škodám klienta na majetku spôsobených jeho zamestnancami, prípadne stratám pri pracovno-právnych sporoch so zamestnancami. Dobrý motivačný systém naopak vytvára podmienky na rast.

 • Spracovanie miezd podľa predložených dokladov
 • Príprava podkladov pre vystupujúcich zamestnancov
 • Príprava potvrdení podľa potreby zamestnanca
 • Vypracovanie mesačných výkazov pre sociálnu a zdravotné poisťovne
 • Mesačné prehľady o zrazených preddavkoch zo závislej činnosti
 • Ročné hlásenie o zrazených ročných preddavkoch zo závislej činnosti
 • Ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti
 • Prihlášky a odhlášky do sociálnej a zdravotných poisťovní
 • Vedenie personálnej evidencie

DANE A PRÁVNY SERVIS

Na základe plnej moci klienta vybavujeme včasnú registráciu u správcu dane.  V rámci zastupovania v daňovom konaní na základe splnomocnenia klientom, jednáme s daňovým úradom, vybavujeme žiadosti o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania, zastupujeme klienta pri daňovej kontrole a daňovom konaní, poskytneme adresu pre doručovanie, pripravujeme odvolania, žiadosti o obnovu konania atď.

 • Daň z príjmov PO a FO
 • Daň z pridanej hodnoty, podávanie žiadosti o vrátenie DPH v zahraničí, súhrné výkazy
 • Daň z motorových vozidiel
 • Spotrebné dane
 • Miestne dane
 • Daň z dedičstva
 • Daň z darovania
 • Daň z prevodu nehnuteľností
 • Daň z nehnuteľností
 • Daňové spory
 • Daňová optimalizácia
 • Previerky daní

Súčasťou daňového priznania sú priebežné konzultácie o položkách znižujúcich a zvyšujúcich základ dane a následný výpočet preddavkovej povinnosti.

S kým môžete prísť do kontaktu?

RES Integra – poradenská, k.s.

Sídlo spoločností: Pri starej prachárni 15, SK-831 04 Bratislava 3

Kancelária: tel./fax: +421 2 207 266 46, mail: info@augusta.sk

 

Konateľ: Bc. Ing. Július Kutáš

0903/233 623

kutas@resintegra.sk

Kde nás nájdete?